KPF高效节能年夜厦--喷鼻港国际商务中央 编纂:马海金  年夜厦从下至上逐渐细锐的楼顶和缓缓歪斜而下的坡度,这些设计元素都将年夜厦的布局以及机能阐扬到极致 。歪斜而下的坡面在年夜厦根底部门睁开 ,使年夜厦融入周围情况 ,同时掩蔽三面,在北面创造出别致的中庭 。中庭用来毗连火车站以及购物区域。  KPF与喷鼻港理工年夜学互助设计了“节能型”空调体系,该体系具备中心智能节制体系 ,能源耗损监督器,可以或许按照迟早,四序变化收罗数据阐发并为节能提供调解方案。电梯接纳访客智能体系 ,经由过程将达到邻近目的地的访客分类来实现运输效率最年夜化,将等候时间和电梯最先运输时间以及目的地暂停时间最小化 。年夜厦还将空调孕育发生的压缩冷凝水网络起来用于年夜厦降暖和做卫生间冲水使用以到达节水的目的。KPF该方案的乐成在于,将高层年夜厦设计自己与其布局以及高效运行需求联合在一路。亚博电子体育-亚博电子竞技官方网站
【读音】: biān zuǎn :mǎ hǎi jīn   nián yè shà cóng xià zhì shàng zhú jiàn xì ruì de lóu dǐng hé huǎn huǎn wāi xié ér xià de pō dù ,zhè xiē shè jì yuán sù dōu jiāng nián yè shà de bù jú yǐ jí jī néng chǎn yáng dào jí zhì 。wāi xié ér xià de pō miàn zài nián yè shà gēn dǐ bù mén zhēng kāi ,shǐ nián yè shà róng rù zhōu wéi qíng kuàng ,tóng shí yǎn bì sān miàn ,zài běi miàn chuàng zào chū bié zhì de zhōng tíng 。zhōng tíng yòng lái pí lián huǒ chē zhàn yǐ jí gòu wù qū yù 。  KPFyǔ pēn bí gǎng lǐ gōng nián yè xué hù zhù shè jì le “jiē néng xíng ”kōng diào tǐ xì ,gāi tǐ xì jù bèi zhōng xīn zhì néng jiē zhì tǐ xì ,néng yuán hào sǔn jiān dū qì ,kě yǐ huò xǔ àn zhào chí zǎo ,sì xù biàn huà shōu luó shù jù chǎn fā bìng wéi jiē néng tí gòng diào jiě fāng àn 。diàn tī jiē nà fǎng kè zhì néng tǐ xì ,jīng yóu guò chéng jiāng dá dào lín jìn mù de dì de fǎng kè fèn lèi lái shí xiàn yùn shū xiào lǜ zuì nián yè huà ,jiāng děng hòu shí jiān hé diàn tī zuì xiān yùn shū shí jiān yǐ jí mù de dì zàn tíng shí jiān zuì xiǎo huà 。nián yè shà hái jiāng kōng diào yùn yù fā shēng de yā suō lěng níng shuǐ wǎng luò qǐ lái yòng yú nián yè shà jiàng nuǎn hé zuò wèi shēng jiān chōng shuǐ shǐ yòng yǐ dào dá jiē shuǐ de mù de 。KPFgāi fāng àn de lè chéng zài yú ,jiāng gāo céng nián yè shà shè jì zì jǐ yǔ qí bù jú yǐ jí gāo xiào yùn háng xū qiú lián hé zài yī lù 。